شناور آريا با شاخص هاي کامل ايمني و کيفيت


کنترل و بازرسي دوره اي شناور آريا در تاريخ 11/11/98 توسط افسر کنترل و ايمني سازمان بنادر و دريانوردي در بندر کيش انجام شد.

در اين بازرسي اعتبار اسناد ، گواهينامه هاي مربوطه و شرايط کلي فني و ايمني کشتي آريا ، تجهيزات و سوابق مدارک بيمه اي و خدمه مورد بازديد و بررسي قرار گرفت.

نماينده سازمان بنادر و دريانوردي ضمن حصول اطمينان از تطبيق وضعيت موجود کشتي با الزامات و مقررات ملي و کنوانسيونهاي مربوطه از شرايط کشتي ابراز خرسندي نمود.

انجام بازرسي هاي دوره اي فني و ايمني در راستاي ارتقاي سطح ايمني دريانوردي و کاهش حوادث به نفع مالکان شناورها مي باشد.

در اين رابطه تلاشهاي سازمان بنادر و بازرسان خدوم آن سازمان قابل تقدير مي باشد


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد